دوره های حضوری محمدمهدی صدوقی نکو :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمدمهدی صدوقی نکو :

دوره های پر فروش
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی سهیل کثیری نژاد
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل – مجازی
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 400,000 ریال