دوره های حضوری مسعود حق خواه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.