دوره های حضوری امیرحسین قلی عبدالهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی امیرحسین قلی عبدالهی :