دوره های حضوری سمیرا فرزانه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سمیرا فرزانه :

دوره های پر فروش
سوژه یابی در رسانه وحید جلیلی
سوژه یابی در رسانه
وحید جلیلی

مجازی

390 دقیقه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 300,000 ریال