دوره های معاونت آموزش بهار 99

اردوی جهادی دوزندگی – ویژه بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی دوزندگی – ویژه بانوان
موسسه طلوع

شنبه تا پنجشنبه 14 الی 20 (از 30 فروردین)

یک هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جنگ روایت ها – بهار 99 حامد کاشانی
جنگ روایت ها – بهار 99
حامد کاشانی

بعد از تعطیلات کرونایی

3 جلسه

حضوری : 900,000 ریال
مجازی : غیر فعال
دشمن شناسی – بهار 99 سید مصطفی خوش چشم
دشمن شناسی – بهار 99

بعد از تعطیلات کرونایی

4 ساعت

حضوری : 500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
جنگ سایبری و تروریسم سایبری – بهار 99 محمد حسین ساعی
جنگ سایبری و تروریسم سایبری – بهار 99
محمد حسین ساعی

بعد از تعطیلات کرونایی

2 جلسه

حضوری : 500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
دوران امام سجاد (ع) تا امام رضا (ع) – بهار 99 محمدحسین رجبی دوانی
دوران امام سجاد (ع) تا امام رضا (ع) – بهار 99
محمدحسین رجبی دوانی

بعد از تعطیلات کرونایی

3 جلسه

حضوری : 900,000 ریال
مجازی : غیر فعال
جغرافیای سیاسی اسرائیل – بهار 99 سهیل کثیری نژاد
جغرافیای سیاسی اسرائیل – بهار 99
سهیل کثیری نژاد

بعد از تعطیلات کرونایی

24 ساعت

حضوری : 1,800,000 ریال
مجازی : غیر فعال
بررسی پروژه تطهیر پهلوی – مجازی موسی حقانی
بررسی پروژه تطهیر پهلوی – مجازی
موسی حقانی

مجازی (خرداد)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 200,000 ریال

دوره های مهارتی بهار 99

آموزش عکاسی – ویژه بانوان – بهار 99 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – ویژه بانوان – بهار 99
احمد ناطقی

بعد از تعطیلات کرونایی

7 هفته

حضوری : 2,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – ویژه آقایان – بهار 99 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – ویژه آقایان – بهار 99
احمد ناطقی

بعد از تعطیلات کرونایی

7 هفته

حضوری : 2,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – بهار 99 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – بهار 99
عباس گودرزی

بعد از تعطیلات کرونایی

24 ساعت

حضوری : 6,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش طراحی کاراکتر – بهار 99 عباس گودرزی
آموزش طراحی کاراکتر – بهار 99
عباس گودرزی

بعد از تعطیلات کرونایی

24 ساعت

حضوری : 4,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – بهار 99 موسسه طلوع
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – بهار 99
موسسه طلوع

بعد از تعطیلات کرونایی

1 جلسه (5 ساعت)

حضوری : 600,000 ریال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 99

آموزش عربی فصیح بانوان – بهار 99 موسسه طلوع
آموزش عربی فصیح بانوان – بهار 99
موسسه طلوع

بعد از تعطیلات کرونایی

48 ساعت

حضوری : 3,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش عبری – مهارت خواندن (ترم 6) سهیل کثیری نژاد
آموزش عبری – مهارت خواندن (ترم 6)
سهیل کثیری نژاد

بعد از تعطیلات کرونایی

32 ساعت

حضوری : 6,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – ترم 4 – بهار 99 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – ترم 4 – بهار 99
سهیل کثیری نژاد

بعد از تعطیلات کرونایی

48 ساعت

حضوری : 5,000,000 ریال
مجازی : غیر فعال
آموزش مجازی لهجه عراقی موسسه طلوع
آموزش مجازی لهجه عراقی
موسسه طلوع

مجازی (آموزش تصویری + صوت)

250 دقیقه فیلم، 100 دقیقه صوت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 990,000 ریال
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال