مجموعه دوره های تابستان 93


کلیات فعالیت فرهنگی در فضای مجازی موسسه طلوع
کلیات فعالیت فرهنگی در فضای مجازی
موسسه طلوع

مجازی

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد مقاومتی (3) – تئوری های علمی عادل پیغامی
اقتصاد مقاومتی (3) – تئوری های علمی
عادل پیغامی

چهار شنبه - 17 تا 18:30

2 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طب اسلامی احمدعلی آقا رفیعی
آموزش طب اسلامی
احمدعلی آقا رفیعی

جمعه - 9 تا 12

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال