دوره های حضوری زهره رجبی شیزری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.