دوره های حضوری رضا زمردی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی رضا زمردی :