دوره های حضوری محمدمهدی منافی ورکیانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمدمهدی منافی ورکیانی :