دوره های حضوری ز هادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.