دوره های حضوری زهرا رحیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.