دوره های حضوری زهرا مقدسی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.