دوره های حضوری زهرا فرشاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.