دوره های حضوری زهره صالحی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.