دوره های حضوری زهرا لطیفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.