دوره های حضوری مهدی خدام :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهدی خدام :