دوره های حضوری سعید کمیلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سعید کمیلی :