دوره های حضوری یاسین بهادری بیرگانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.