دوره های حضوری جعفر اسکندری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.