دوره های حضوری محمد مهدی دهقان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.