دوره های حضوری یونس نویدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.