دوره های حضوری محمد مهدی میرزایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.