دوره های حضوری اسلام خلیل خلیلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.