دوره های حضوری محمدرضا وکیلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.