دوره های حضوری وحید شیاسی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.