دوره های حضوری نهاد رهبری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی نهاد رهبری :