دوره های حضوری فاطمه توفیقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.