دوره های حضوری فاطمه رزاق زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی فاطمه رزاق زاده :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.