دوره های حضوری سمیه طاهری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.