دوره های حضوری حسن طلابکی طرقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.