دوره های حضوری طه عسگری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.