دوره های حضوری سروش رضایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سروش رضایی :