دوره های حضوری سورنا سعیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.