دوره های حضوری سمیه پیرعلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.