دوره های حضوری علی سلطانئی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.