دوره های حضوری سمانه نمازی :

دوره های مجازی سمانه نمازی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.