دوره های حضوری سید محمدامین سپیده دم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.