دوره های حضوری سعیده خاکیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.