دوره های حضوری شیما تقیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.