دوره های حضوری سمیه محسنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.