دوره های حضوری علی تذروی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.