دوره های حضوری سجاد قدیریان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.