دوره های حضوری شفیعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.