دوره های حضوری علی شعبانی نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی علی شعبانی نژاد :