دوره های حضوری سید مهدی موسوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.