دوره های حضوری سیدسجاد موسوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.