دوره های حضوری سیدمهدی باقری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سیدمهدی باقری :