دوره های حضوری سید باقر سیدی زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.