دوره های حضوری سيد رضا عبداللهي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.