دوره های حضوری سيد محمد هاشمي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.